Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

RED ERABEREAN

RED ERABEREAN

ALDARTE forma parte de la RED ERABERAN en Araba. 

Zer da eraberean?
Eraberean Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bultzatutako sare bat da, eta helburu dauka arraza-, etnia- edo nazio-jatorriak, sexu-orientazioak eta genero-identitateak eragindako diskriminazioari aurre egitea. Sail horrek eta immigrazioaren, ijito herriaren eta LGTB kolektiboen alde lan egiten duten zenbait gizarte erakundek osatzen dute sarea, eta bere egitekoa da tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzea Euskadiko gizarte zibilean eta politika publikoetan. 

Zergatik?
Badakigulako gure ingurunean diskriminazioa egon badagoela, eta uste sendoa dugulako gure eskubideak baliatuta bakarrik egingo diogula aurre.  

Zuri laguntzeko gaude
Aholkuak eta laguntza eskura jarriko dizkizugu: 
1. Biktimei zuzendutako laguntza:

  • Babesa 
  • Aholkularitza juridikoa
  • Solaskideak
  • Bitartekaritza

2. Tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzeko ekimenak: sentsibilizazioa, kontzientziazioa, informazioa eta prestakuntza.

Nola jarri harremanetan gurekin?
Eraberean sarearen web orriaren bidez (www. eraberean.net), edo sarea osatzen duten erakundeen bulegoen bidez, non adituek aholkularitza emango dizuten. 
Ez ahaztu: diskriminazioa egon badago,… baina zure eskubideak ere bai


¿Qué es eraberean? 
Eraberean es una red impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación sexual e identidad de género. Somos una red conformada por este Departamento y por diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, del pueblo gitano y de los colectivos LGTB y cuya misión es velar por la igualdad de trato y no discriminación en las políticas públicas y en la sociedad civil de Euskadi.

¿Por qué?
Porque somos conscientes de que la discriminación en nuestro entorno es una realidad y porque estamos convencidos de que tan sólo ejerciendo nuestros derechos podremos hacerle frente.

Estamos para ayudarte
Te ofrecemos:
 1. Asistencia directa a víctimas

  •  Acompañamiento
  •  Asesoramiento jurídico
  •  Interlocución
  •  Mediación

 2. Iniciativas de sensibilización, concienciación, información y formación dirigidas a promocionar la igualdad de trato y no discriminación.

Para contactar con nosotros
Puedes contactar con eraberean a través de la página web www.eraberean.net o bien a través de cualquiera de sus oficinas, donde personal especializado te asesorará al respecto. 

Porque no lo olvides: la discriminación existe, tus derechos también. 

Documentos de interés

Enlaces de interés

Galería de imagenes


Volver a servicios